polityka

PRYWATNOŚCI

polityka

COOKIES

informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o polityce plików Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności („Polityka”) przedstawia zasady, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, opisuje cele przetwarzania oraz wskazuje dane kontaktowe dla podmiotów danych.

Administrator Danych Osobowych zwraca uwagę, iż wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, a nie zdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie przypisywane im w branży prawniczej, teleinformatycznej lub handlowej.

Administrator Danych Osobowych (zamiennie również jako: „Administrator”)

Administratorem Danych Osobowych jest spółka działająca pod firmą Deftrans Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wszewilki (ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097852, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 916-13-17-735, REGON: 931931953) („Spółka”).
Spółka jest także Administratorem użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem www.deftrans.com.pl (dalej jako: „Serwis”).

Niektóre z obszarów przetwarzania objęte są ponadto współadministrowaniem. W ramach infolinii telefonicznej, działającej pod nr+48 71 38 40 486 („Infolinia”) spółki:

 • Deftrans sp. z o.o.,
 • COMA INTERNATIONAL TECHNOLOGY sp. z o.o.,
 • KOM T. DEFRATYKA sp. j.

(„Współadministratorzy”) wspólnie przetwarzają dane osób kontaktujących się z nimi za pomocą Infolinii. Więcej o przetwarzaniu danych w ramach współadministrowania znajdziecie Państwo w dalszej części Polityki.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania większej liczby informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez:

 • Spółkę, mogą się Państwo z nią skontaktować za pośrednictwem: adresu e-mail: biuro@deftrans.com.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 71 38 40 486;
 • Współadministratorów, dla ułatwienia Państwu kontaktu, stworzyliśmy wspólny punkt kontaktowy. Możecie Państwo skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem (+48) 71 38 40 486 lub mailowo e-mail: biuro@deftrans.com.pl a także można nas odwiedzić pod adresem: DEFTRANS sp. z o.o., ul. Sulmierzycka 73, Wszewilki, 56-300 Milicz.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz jego dane kontaktowe:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie: Sławomira Zielezińskiego – adres e-mail: iod@deftrans.com.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą, z którą każdy Użytkownik lub inny podmiot danych osobowych, którego dane ten Administrator przetwarza, może kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem jego Danych oraz korzystaniem z przysługujących mu praw związanych z przetwarzaniem Danych.

Dane Osobowe (zamiennie również jako: „Dane”)

Dane osobowe, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym przez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną należy rozumieć osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, adres poczty elektronicznej.

Cele Polityki Prywatności

Każdy z Administratorów przykłada wielką wagę do respektowania praw przysługujących podmiotom danych, w tym użytkownikom korzystającym z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, jak i użytkownikom korzystającym z Serwisu bez korzystania z usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu (dalej jako: „Użytkownicy” lub w liczbie pojedynczej „Użytkownik”), ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W związku z tym gromadzimy jedynie minimum informacji, które są nam niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności i świadczenia na Państwa rzecz usług, a także pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosować Serwis, jego funkcjonalności i ergonomię do zmieniających się oczekiwań Użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane Użytkowników, w tym Dane Osobowe oraz inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych i celu przetwarzania. Czasem jest to z inicjatywy Użytkownika, czy innego podmiotu danych, czasem automatycznie, a czasem dane te otrzymujemy od innych administratorów.

Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzania RODO a także innymi właściwymi przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administrator dla skutecznej ochrony Danych stosuje odpowiednie do zagrożeń i kategorii Danych środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych, spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych i cele ich przetwarzania

Zakres Danych zbieranych przez Administratora jest uzależniony od tego, jakie Dane podmiot danych podaje lub pozostawia korzystając z Serwisu lub współpracując z Administratorami/Współadministratorami. Spółka może zbierać w szczególności następujące dane:

 • Dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu, których zakres każdorazowo jest określony w odpowiednim formularzu związanym z korzystaniem z danej usługi lub funkcjonalności Serwisu (np. we formularzu kontaktowym bądź kontakcie z nami za pośrednictwem e-mail – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej) – będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 li. b RODO, w celu udzielenia i wysłania odpowiedzi na zadane przez Państwo pytanie, w tym również wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących naszych usług zgodnie z treścią zapytania;
 • Dane związane z wykonanymi na Państwa rzecz usługami, w tym dane identyfikacyjne, księgowe, adresowe, związane z zakupionym towarem lub usługą – na podstawie art. 6 ust. 1 li. f RODO – w celach windykacyjnych, obrony przed roszczeniami jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Dane zawarte w kierowanej do nas korespondencji, w tym dane identyfikacyjne, dane adresowe i inne zawarte w treści korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • Dane identyfikacyjne i księgowe a także związane z realizacją zawartych z Państwem umów – w celu ich wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozliczenia i wykonania obowiązków nałożonych przez prawo, w tym obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu zweryfikowania jakości świadczonych przez nas usług, jakości obsługi, Państwa zadowolenia, statystycznych jako naszego uzasadnianego interesu (art. 1 ust. 6 lit. f RODO);
 • Dane kontaktowe i identyfikacyjne – w celu kierowania do Państwa komunikacji marketingowej (w sytuacji, gdy już jesteście naszym Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako nasz uzasadniony interes lub na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy nie byliście wcześniej naszymi klientami i pierwszy raz nawiązujemy z Państwem relację);
 • Dane pozostawiane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Serwisu (np. Dane pozostawiane w tzw. plikach cookies) – o celach w jakich je przetwarzamy znajdziecie Państwo informacje poniżej, w rozdziale dotyczącym plików cookie.

Gdy korzystacie Państwo z naszej Infolinii nagrywamy prowadzone z Państwem rozmowy, o czym uprzednio Państwa informujemy. W ramach tych nagrań przetwarzamy Państwa dane takie jak głos, dane identyfikacyjne, kontaktowe i inne które nam przekazujecie podczas rozmowy. Przetwarzanie to odbywa się w ramach współadministrowania przez wspomnianych na początku Współadministratorów. Przetwarzanie takie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z Państwa żądaniem a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, oceny poprawności reagowania na Państwa żądania, weryfikacji szybkości obsługi a także zapewnienia Państwu szybkiego i skutecznego kanału komunikacji z nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako nasz uzasadniony interes.

Co do zasady podanie przez Państwo Danych w ramach opisanych wyżej celów przetwarzania jest dobrowolne, jednak są sytuacje, gdy brak podania danych przez Państwo, może utrudnić lub uniemożliwić (np. udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania, zawarcie umowy itp.)korzystanie z określonej usługi, zawarcie umowy lub korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

Okres przetwarzania Danych

Administrator jak i Współadministratorzy będą przetwarzać Dane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których Dane te są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (w przypadkach przetwarzania Danych na podstawie zgody Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Państwa zgody wyrażonej przed jej cofnięciem), chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania Danych np. przetwarzanie Danych w celach statystycznych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcy Danych

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora lub Współadministratorów m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług księgowych i in.,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania Danych Osobowych Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

W przypadku, o którym mowa powyżej (tiret pierwsze) podmioty przetwarzające będą przetwarzały Dane Osobowe Użytkowników na podstawie umowy zawartej z Administratorem lub Współadministratorami (gdy dotyczy to Infolinii), w której określone zostaną warunki i zasady przetwarzania Danych Osobowych spełniające wymagania określone przez obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku, o którym mowa powyżej (tiret drugie) Administrator przekaże Państwa Dane Osobowe wyłącznie w przypadku rzeczywistego istnienia podstawy prawnej dla takiego udostępnienia.

Prawa Użytkownika

Każdemu z Państwa w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do Danych oraz uzyskania kopii Danych;
 2. prawo do żądania sprostowania Danych;
 3. prawo do usunięcia Danych, przy czym warunkiem skorzystania z tego prawa jest zaistnienie jednej z następujących przesłanek:- Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  – osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  – osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO wobec przetwarzania;
  – Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  – Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  – Dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Danych;
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody) – wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
 7. prawo do przenoszenia Danych (w przypadku gdy i w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na podstawie zgody lub są niezbędne w celu świadczenia usługi),prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych.

W przypadku korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 6 ) powyżej, wycofanie zgody następuje poprzez pisemne zgłoszenie chęci wycofania zgody przesłanej na adres e- mail iod@deftrans.com.pl do Inspektora Ochrony Danych a w przypadku Infolinii: biuro@deftrans.com.pl.

W sprawach związanych z korzystaniem z wyżej wymienionych praw można kontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a w przypadku Infolinii z punktem kontaktowym ustalonym przez Współadministratorów.

Zasadnicza treść uzgodnień między Współadministratorami

Osoby korzystające z Infolinii swoje prawa związane z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych mogą wykonywać wobec każdego ze Współadministratorów, ale aby ułatwić Państwu kontakt ze Współadministratorami wystarczające będzie, jeżeli swoje żądanie zgłoszą Państwo do wskazanego na wstępie punktu kontaktowego. Uzgodniliśmy, że punkt kontaktowy będzie w pierwszej kolejności obsługiwała spółka DEFTRANS sp. z o.o.

Ten sam Współadministrator jest także odpowiedzialny za przygotowanie treści informacji, którą Państwo czytacie oraz do informowania Państwa o ewentualnym naruszeniu, jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że w jego wyniku Państwa prawa lub wolności mogą być naruszone, stosownie do treści art. 34 RODO. Podobnie jeżeli chodzi o wykonywania Państwa praw wynikających z RODO.

Współadministratorzy wspólnie ustalają środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu Państwa danych w związku z korzystaniem z Infolinii.

POTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Serwis używa pików cookie dla zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Serwisu oraz do celów statystycznych. Deftrans sp. z o.o. umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (m.in. Google AdWords, Google Analytics), dzięki którym możliwe jest przetwarzanie przez Spółkę danych w nich zawartych w celach statystycznych oraz reklamowych.

Co to są pliki Cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika, podczas gdy odwiedza on różne strony w Internecie. Plik cookie zawiera bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu, np. nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia pliku cookie, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z Serwisem.

Do czego wykorzystywane się pliki Cookies ?

 • Dostosowują zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie pliki cookie wykorzystuje Serwis?

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików Cookie:

 • sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu czy wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez Użytkownika,
 • wydajnościowe – służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu, by lepiej działał,
 • funkcjonalne – pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • statystyczne – służące do celów ustalania statystyk związanych z korzystaniem z naszego Serwisu;
 • reklamowe – do celów wyświetlania użytkownikom reklam.

W ramach serwisu możliwe jest także profilowanie użytkowników, ale za ich uprzednia zgodą.

W ramach korzystania z Serwisu na Państwa urządzeniu, jeżeli wyrazicie na to zgodę, mogą być gromadzone następujące pliki cookie:

NIEZBĘDNE:

Niezbędne pliki „cookies” są konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki „cookies” zapewniają anonimowe działanie podstawowych funkcji i zabezpieczeń strony internetowej.

Cookie Czas trwania Opis
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Reklamowe”.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 miesięcyTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Analityczne”.
cookielawinfo-checkbox-functional11 miesięcyTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 miesięcyTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox-others11 miesięcyTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Inne”.
cookielawinfo-checkbox-performance11 miesięcyTen plik „cookie” jest ustawiany przez wtyczkę „RODO Cookie Consent”. Plik służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki „cookies” w kategorii „Wydajnościowe”.
CookieLawInfoConsent1 rokTen plik „cookie” służy do przechowywania informacji o ustawieniach wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików „cookies”.
viewed_cookie_policy11 miesięcyTen plik cookie jest ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje on żadnych danych osobowych.

 

FUNKCJONALNE:

Funkcjonalne pliki cookie pomagają w realizacji określonych funkcji, takich jak udostępnianie zawartości strony internetowej na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i innych funkcji stron trzecich.

Cookie Czas trwania Opis
pll_language1 rokPlik cookie pll _language jest wykorzystywany przez Polylang do zapamiętania języka wybranego przez użytkownika podczas powrotu na stronę, a także do uzyskania informacji o języku, gdy nie jest on dostępny w inny sposób.

 

ANALITYCZNE:

Analityczne pliki „cookies” umożliwiają analizę ruchu na stronie internetowej defra.pl, w tym pomagają dostarczać informacje o liczbie użytkowników odwiedzających witrynę.

CookieCzas trwaniaOpis
_gasesjaTen plik „cookie” instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników.
_gat_gtag_UA_79670020_1sesjaUstawione przez Google w celu wyróżnienia użytkowników.
_gidsesjaInstalowany przez Google Analytics, plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.
CONSENT2 lata YouTube ustawia ten plik cookie za pośrednictwem osadzonych filmów youtube i rejestruje anonimowe dane statystyczne.
_ga_KXLG912XXR2 lata Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics.
_gat_gtag_UA_41740382_11 minutaTen plik „cookie” instalowany przez Google Analytics, pozwala na rozróżnienie użytkowników.

 

REKLAMOWE:

Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania odwiedzającym odpowiednich reklam i kampanii marketingowych. Te pliki cookie śledzą odwiedzających na różnych stronach internetowych i zbierają informacje w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

VISITOR_INFO1_LIVE5 miesięcy 27 dni Plik cookie ustawiony przez YouTube w celu pomiaru przepustowości, który określa, czy użytkownik otrzymuje nowy czy stary interfejs odtwarzacza.
YSCsesjaPlik cookie YSC jest ustawiany przez Youtube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na stronach Youtube.
yt-remote-connected-devicesnigdyYouTube ustawia ten plik cookie w celu przechowywania preferencji wideo użytkownika korzystającego z osadzonego wideo YouTube.
yt-remote-device-idnigdyYouTube ustawia ten plik cookie w celu przechowywania preferencji wideo użytkownika korzystającego z osadzonego wideo YouTube.
yt.innertube::nextIdnigdyTen plik cookie, ustawiony przez YouTube, rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania danych o tym, jakie filmy z YouTube użytkownik oglądał.
yt.innertube::requestsnigdyTen plik cookie, ustawiony przez YouTube, rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania danych o tym, jakie filmy z YouTube użytkownik oglądał.
Cookie Czas trwania Opis

W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia w sekcji, dotyczącej ustawień plików cookies, ograniczyć lub wyłączyć dostęp do tych plików.

Większość popularnych przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Każdy użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:

Podczas korzystania z Serwisu, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe, z których korzystają Użytkownicy, wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com (Administrator posiada na nich swoje profile). Informacje te mogą zawierać Dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować aktywności Użytkownika w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Użytkownik używa. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych. W urządzeniach, z których korzystają Użytkownicy zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w Serwisie, w tym: youtube.com, instagram.com, facebook.com, pinterest.com. (Administrator posiada na nich profile). Umożliwia to Użytkownikom korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia przez Użytkownika do jednego z nich na konto profilowe danego Użytkownika, aby przeglądać treści prezentowane na koncie Administratora. Każdy z dostawców określa zasady wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnych stronach internetowych.

Wyłączenia

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki mogą widnieć w naszych stronach. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla wygody i informacji Użytkownika. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony Danych. Administrator nie bierze odpowiedzialności za informacje, dostarczone przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek inne działania tych stron.

Korzystanie z narzędzia Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.
Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Polityki Prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przegap!

bądź zawsze na czasie z naszymi
nowościami, zostaw swój email,
a zawsze dowiesz się o nich pierwszy!

Kontakt

Jeśli masz pytanie dotyczące naszej oferty, lub chciałbyś nawiązać z nami współpracę, zapraszamy do kontaktu!

New Field

12 + 6 =

DEFTRANS Sp. z o.o.
Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73
56-300 Milicz

+48 71 38 40 486