zwroty i

REKLAMACJE

informacje dotyczące zwrotów i reklamacji mebli

1. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji obowiązują dla wszystkich procesów reklamacyjnych, realizowanych na podstawie zgłoszeń przesłanych do DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wszewilkach, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz (KRS: 0000097852; dalej jako „DEFTRANS”) jako sprzedawcy towarów, za których wady DEFTRANS ponosi odpowiedzialność.

2. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie, o ile w umowie pomiędzy DEFTRANS a zgłaszającym reklamację nie ustalono inaczej.

3. DEFTRANS ma obowiązek dostarczyć do Klienta towar bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

4. Prosimy zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń lub braku towaru w dostawie czas zgłoszenia roszczenia wynosi 48 godzin od daty dostarczenia pod rygorem ich wygaśnięcia. Niezbędnym dokumentem, który powinien być dołączony do reklamacji w takiej sytuacji jest podpisany protokół szkody z przewoźnikiem.

5. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na dole strony, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do kompleksowego zgłoszenia wady.

6. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: DEFTRANS Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz bądź na adres e-mail: reklamacje@deftrans.com.pl

7. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 887 510 086, 607 807 525 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym reklamacje@deftrans.com.pl

9. Informujemy, że termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dostarczenia kompletnych informacji, danych, zdjęć lub próbek niezbędnych do weryfikacji istnienia wady i przyczyny jej powstania. Jest to termin, do którego DEFTRANS winno ustosunkować się w sprawie pozytywnej lub negatywnej decyzji odnośnie zgłoszenia.

10. Informujemy, że termin realizacji uprawnień wynikających z tytułu rękojmi oraz gwarancji wynosi do 30 dni od momentu rozpatrzenia jej przez Dział Reklamacji bądź Dział Serwisu.

11. Każda reklamacja powinna zawierać:
– opis wady;
– kopię lub skan dowód zakupu, dokumentację zdjęciową, zdjęcie etykiety produkcyjnej (etykieta MP – umieszczona np. wewnątrz szafki), zaznaczony reklamowany element w instrukcji montażu;
– wskazanie oczekiwanego zachowania się ze strony DEFTRANS;
– numer konta bankowego w przypadku roszczenia o zwrot ceny.
Pozwoli to na szybsze rozpatrzenie reklamacji oraz wnikliwą analizę przyczyny powstania zgłaszanej wady.

12. Uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego prawo do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy powstaje wyłącznie w konkretnych sytuacjach, tj. w razie braku wymiany rzeczy na wolną od wad albo w przypadku braku usunięcia wady. Kupujący (będąc konsumentem) może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

pobierz i wypełnij wniosek papierowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.