zwroty i

REKLAMACJE

informacje dotyczące zwrotów i reklamacji mebli

1. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji obowiązują dla wszystkich procesów reklamacyjnych, realizowanych na podstawie zgłoszeń przesłanych do DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą we Wszewilkach, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz (KRS: 0000097852; dalej jako „DEFTRANS”) jako sprzedawcy towarów, za których wady DEFTRANS ponosi odpowiedzialność.

2. Niniejsze postanowienia dotyczące reklamacji mają zastosowanie, o ile w umowie pomiędzy DEFTRANS a zgłaszającym reklamację nie ustalono inaczej.

3. DEFTRANS ma obowiązek dostarczyć do Klienta towar bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

4. Prosimy zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń prosimy zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń lub braku towaru w dostawie czas zgłoszenia roszczenia wynosi 48 godzin od daty dostarczenia pod rygorem ich wygaśnięcia. Niezbędnym dokumentem, który powinien być dołączony do reklamacji w takiej sytuacji jest podpisany protokół szkody z przewoźnikiem.

5. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronach www.deftrans.pl, www.defra.pl oraz www.o-nas.eu, w którym zawarte są wszelkie informacje niezbędne do kompleksowego zgłoszenia wady.

6. Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać na adres: DEFTRANS Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz bądź na adres e-mail: reklamacje@deftrans.com.pl

7. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres korespondencyjny podany w formularzu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod numerem telefonu 887 510 086, 607 807 525 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 lub pod adresem mailowym reklamacje@deftrans.com.pl

9. Informujemy, że termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dostarczenia kompletnych informacji, danych, zdjęć lub próbek niezbędnych do weryfikacji istnienia wady i przyczyny jej powstania. Jest to termin, do którego DEFTRANS winno ustosunkować się w sprawie pozytywnej lub negatywnej decyzji odnośnie zgłoszenia.

10. Informujemy, że termin realizacji uprawnień wynikających z tytułu rękojmi oraz gwarancji wynosi do 30 dni od momentu rozpatrzenia jej przez Dział Reklamacji bądź Dział Serwisu.

11. Każda reklamacja powinna zawierać:
– opis wady;
– kopię lub skan dowód zakupu, dokumentację zdjęciową, zdjęcie etykiety produkcyjnej (etykieta MP – umieszczona np. wewnątrz szafki), zaznaczony reklamowany element w instrukcji montażu;
– wskazanie oczekiwanego zachowania się ze strony DEFTRANS;
– numer konta bankowego w przypadku roszczenia o zwrot ceny.
Pozwoli to na szybsze rozpatrzenie reklamacji oraz wnikliwą analizę przyczyny powstania zgłaszanej wady.

12. Uprzejmie wskazujemy, że zgodnie z art. 560 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy powstaje wyłącznie w konkretnych sytuacjach. Przede wszystkim odstąpienie od umowy będzie możliwe dopiero wtedy, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe do zrealizowania albo będzie wymagać nadmiernych kosztów.

pobierz i wypełnij wniosek papierowy

  DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

  imię i nazwisko

  ulica

  nr domu / nr lokalu

  kod pocztowy

  miejscowość

  województwo

  adres email

  telefon

  DANE MIEJSCA ZAKUPU:

  firma

  ulica

  nr domu / nr lokalu

  kod pocztowy

  miejscowość

  nr reklamacji wg kontrahenta

  LOKALIZACJA REKLAMOWANEGO PRODUKTU:

  gdzie aktualnie znajduje się produkt

  DANE REKLAMOWANEGO PRODUKTU:

  data zakupu reklamowanego towaru

  numer dowodu zakupu

  indeks produktu

  nazwa indeksu

  MP / nr karty gwarancyjnej

  opis wady

  OCZEKIWANIA KLIENTA ODNOŚNIE REKLAMACJI:

  usunięcie wady / wymiana elementuobniżenie ceny

  DOŁĄCZ ZDJĘCIA:
  Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest firma DEFTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wszewilki, przy ul. Sulmierzyckiej 73 (56-300 Milicz), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000097852, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON: 931931953, NIP: 9161317735, e-mail: biuro@deftrans.com.pl, tel.: +48 71 38 40 486.